GMR


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de zes scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- of leerlinggeleding en worden gekozen door de MR-en van de respectievelijke scholen.

De GMR vergadert in principe 1x per maand. Deze vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte is voor eenieder als toehoorder toegankelijk.

De GMR bestaat met ingang van 1 november 2022 uit de volgende leden:

GMR leden 2022-2023