Bestuurstructuur

Binnen Onderwijsgroep Galilei is per 1 augustus 2011 een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie.

Bevoegdheden

De bestuurlijke functie is belegd bij een bestuurder, die als bevoegd gezag fungeert. De bestuurder heeft alle bestuurlijke bevoegdheden, voor zover de statuten deze niet bij andere bestuurlijke organen, zoals de raad van toezicht, belegd. De raad van toezicht fungeert als toezichthouder op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Onderwijsgroep Galilei. De raad van toezicht beschikt daartoe over een aantal goedkeuringsbevoegdheden ten aanzien van besluiten van de bestuurder. Zonder goedkeuring van de raad van toezicht kan de bestuurder ten aanzien van een aantal in de statuten genoemde belangrijke onderwerpen geen rechtsgeldige besluiten nemen. Bovendien heeft de raad van toezicht de bevoegdheid om de accountant aan te wijzen en om de bestuurder aan te stellen en te ontslaan.

Gemeenteraden

Daarnaast is er een relatie met de gemeenteraden van Nissewaard en Voorne aan Zee. De gemeenteraden hebben, zoals uitgelegd in het onderdeel “beknopte schets van het wettelijke kader”, een toezichthoudende rol vanuit de verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De gemeenteraden hebben in de eerste plaats de bevoegdheid om de leden van de raad van toezicht te benoemen. Via dit benoemingsrecht wordt geacht dat de gemeente een overwegende invloed heeft op de instelling. In de tweede plaats hebben de gemeenteraden het recht en de plicht om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing. In ultieme zin kunnen de gezamenlijke gemeenteraden bij ernstige taakverwaarlozing zelfs de stichting ontbinden en zelf weer de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de scholen van Onderwijsgroep Galilei op zich nemen.

Medezeggenschap

De medezeggenschap is binnen de organisatie op twee verschillende niveaus georganiseerd. Op het niveau van de scholen zijn er medezeggenschapsraden die over de onderwerpen gaan die de desbetreffende school aangaan. Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waar die onderwerpen aan de orde komen die alle scholen of de meerderheid van de scholen aangaan.