OVER ONS

Historie

Op 31 januari 2005 is door de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse als bevoegd gezag van respectievelijk Maerlant College, praktijkschool De Schakel, Helinium, praktijkschool De Sluis, o.s. g. De Ring van Putten en het bestuur van o.s.g. De Eilanden de intentieverklaring getekend tot bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg. Vervolgens is onderzocht of de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheden naar een nieuw bestuur ook in de praktijk haalbaar was.

Het onderzoek werd begeleid door VOS/ABB. De uiteindelijke onderzoeksorganisatie bestond uit een stuurgroep met vertegenwoordigers van de besturen, een projectgroep met de schoolleiders en twee werkgroepen op het terrein van personele en financieel-materiële zaken. Tijdens het onderzoek zijn een resonansgroep vanuit het personeel en een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Daarnaast verscheen periodiek een nieuwsbrief voor het personeel.

Het onderzoek heeft uiteindelijk in juli 2005 geleid tot een eindrapportage met aanbevelingen, voorstellen aan de huidige besturen en adviezen aan het nieuw te vormen bestuur. Het belangrijkste voorstel van de stuurgroep aan de betrokken besturen was: neem het besluit bestuurlijk te fuseren per 1 januari 2006. Het rapport is vervolgens in augustus 2005 voorgelegd aan de besturen en daarna in september aan de medezeggenschapsraden. Dit traject is pas in januari 2006 afgerond als gevolg van een geschil tussen de bestuurscommissie en de medezeggenschapsraad van Helinium omtrent de bijzondere bevoegdheid van de medezeggenschapsraad in dit kader. Uiteindelijk is de fusie tussen de besturen voor openbaar voortgezet onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse per 1 maart 2006 gerealiseerd.

De naam van de onderwijsgroep, Galilei, is aangereikt door ons personeelslid mevrouw C.V. van Rooij-Verhey, technisch onderwijsassistent.