OVER ONS

Galilei biedt kinderen de ruimte om zich voor te bereiden op de toekomst

Onze Missie

De stichting Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar onderwijs aan en ziet haar scholen als ontmoetingsplaatsen voor verschillende gezindten en culturen. Wederzijds respect en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen. De scholen bieden de leerlingen een afgewogen voorbereiding op de maatschappij; zij bieden een opleiding op maat en besteden ruime aandacht aan de vorming in bredere zin. De scholen vormen een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. Er bestaat persoonlijke aandacht voor de medewerkers, de leerlingen en hun ouders.

De naam van de stichting komt ook voort uit die missie.
Het bestuur laat de scholen veel ruimte om het onderwijsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor leerlingen en hun ouders. Dat maakt openbaar voortgezet onderwijs ambitieus, veelvormig, flexibel en innovatief. Openbaar voortgezet onderwijs geeft met zijn missie vooral ruimte; ruimte voor ontmoeting en ruimte voor eigen ontwikkeling.
Bij deze missie past de naam Galilei: de Italiaanse geleerde die de ruimte ‘de ruimte gaf’, die bij uitstek open stond voor nieuwe ideeën en die mede aan de wieg van de moderne wetenschap stond.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ac erat facilisis, accumsan lectus et, sagittis felis. Mauris tristique ex quis mi mattis faucibus. Donec quam metus, tincidunt sed faucibus feugiat, commodo pulvinar enim. Sed sollicitudin dolor ut urna varius, eget tempor ipsum congue. Fusce et gravida lorem. Sed placerat convallis turpis, ac vehicula ex varius non. Sed a imperdiet est. Nullam hendrerit lectus vitae ligula tincidunt egestas. Praesent non facilisis lectus.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ac erat facilisis, accumsan lectus et, sagittis felis. Mauris tristique ex quis mi mattis faucibus. Donec quam metus, tincidunt sed faucibus feugiat, commodo pulvinar enim. Sed sollicitudin dolor ut urna varius, eget tempor ipsum congue. Fusce et gravida lorem. Sed placerat convallis turpis, ac vehicula ex varius non. Sed a imperdiet est. Nullam hendrerit lectus vitae ligula tincidunt egestas. Praesent non facilisis lectus.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ac erat facilisis, accumsan lectus et, sagittis felis. Mauris tristique ex quis mi mattis faucibus. Donec quam metus, tincidunt sed faucibus feugiat, commodo pulvinar enim. Sed sollicitudin dolor ut urna varius, eget tempor ipsum congue. Fusce et gravida lorem. Sed placerat convallis turpis, ac vehicula ex varius non. Sed a imperdiet est. Nullam hendrerit lectus vitae ligula tincidunt egestas. Praesent non facilisis lectus.

Historie

Op 31 januari 2005 is door de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse als bevoegd gezag van respectievelijk Maerlant College, praktijkschool De Schakel, Helinium, praktijkschool De Sluis, o.s. g. De Ring van Putten en het bestuur van o.s.g. De Eilanden de intentieverklaring getekend tot bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg. Vervolgens is onderzocht of de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheden naar een nieuw bestuur ook in de praktijk haalbaar was.

Het onderzoek werd begeleid door VOS/ABB. De uiteindelijke onderzoeksorganisatie bestond uit een stuurgroep met vertegenwoordigers van de besturen, een projectgroep met de schoolleiders en twee werkgroepen op het terrein van personele en financieel-materiële zaken. Tijdens het onderzoek zijn een resonansgroep vanuit het personeel en een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. Daarnaast verscheen periodiek een nieuwsbrief voor het personeel.

Het onderzoek heeft uiteindelijk in juli 2005 geleid tot een eindrapportage met aanbevelingen, voorstellen aan de huidige besturen en adviezen aan het nieuw te vormen bestuur. Het belangrijkste voorstel van de stuurgroep aan de betrokken besturen was: neem het besluit bestuurlijk te fuseren per 1 januari 2006. Het rapport is vervolgens in augustus 2005 voorgelegd aan de besturen en daarna in september aan de medezeggenschapsraden. Dit traject is pas in januari 2006 afgerond als gevolg van een geschil tussen de bestuurscommissie en de medezeggenschapsraad van Helinium omtrent de bijzondere bevoegdheid van de medezeggenschapsraad in dit kader. Uiteindelijk is de fusie tussen de besturen voor openbaar voortgezet onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse per 1 maart 2006 gerealiseerd.

De naam van de onderwijsgroep, Galilei, is aangereikt door ons personeelslid mevrouw C.V. van Rooij-Verhey, technisch onderwijsassistent.

Bestuurstructuur

Binnen Onderwijsgroep Galilei is per 1 augustus 2011 een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij een bestuurder, die als bevoegd gezag fungeert. De bestuurder heeft alle bestuurlijke bevoegdheden, voor zover de statuten deze niet bij andere bestuurlijke organen, zoals de raad van toezicht, belegd. De raad van toezicht fungeert als toezichthouder op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Onderwijsgroep Galilei. De raad van toezicht beschikt daartoe over een aantal goedkeuringsbevoegdheden ten aanzien van besluiten van de bestuurder. Zonder goedkeuring van de raad van toezicht kan de bestuurder ten aanzien van een aantal in de statuten genoemde belangrijke onderwerpen geen rechtsgeldige besluiten nemen. Bovendien heeft de raad van toezicht de bevoegdheid om de accountant aan te wijzen en om de bestuurder aan te stellen en te ontslaan.

Daarnaast is er een relatie met de gemeenteraden van Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis. De gemeenteraden hebben, zoals uitgelegd in het onderdeel “beknopte schets van het wettelijke kader”, een toezichthoudende rol vanuit de verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De gemeenteraden hebben in de eerste plaats de bevoegdheid om de leden van de raad van toezicht te benoemen. Via dit benoemingsrecht wordt geacht dat de gemeente een overwegende invloed heeft op de instelling. In de tweede plaats hebben de gemeenteraden het recht en de plicht om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing. In ultieme zin kunnen de gezamenlijke gemeenteraden bij ernstige taakverwaarlozing zelfs de stichting ontbinden en zelf weer de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de scholen van Onderwijsgroep Galilei op zich nemen.

De medezeggenschap is binnen de organisatie op twee verschillende niveaus georganiseerd. Op het niveau van de scholen zijn er medezeggenschapsraden die over de onderwerpen gaan die de desbetreffende school aangaan. Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waar die onderwerpen aan de orde komen die alle scholen of de meerderheid van de scholen aangaan.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2021

Het derde strategisch beleidsplan van de Onderwijsgroep Galilei is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces waarin alle gremia invloed hebben gehad. De wens was om het derde strategisch beleidsplan vanuit een heldere visie richtinggevend te laten zijn voor de verdere ontwikkeling van Galilei. Voorbij een meer eenzijdige aandacht voor controle op systemen en processen waardoor het tweede plan gekenmerkt werd.

Om dit te bereiken zijn de speerpunten en pijlers van Galilei krachtig geformuleerd. Het strategisch beleid is een verdieping en verbreding van deze speerpunten op basis van de missie en visie van Galilei. Het richt zich op de verbetering, verandering en of vernieuwing van die aspecten die van doorslaggevend belang zijn voor succes van de organisatie.

Het motto van dit strategisch beleidsplan is “Focus op onderwijs”. Door concentratie, stroomlijning en kwaliteitsverhoging van de bedrijfsvoering worden tijd, ruimte en geld vrijgemaakt om het onderwijs toekomstbestendig en op een hoog niveau te brengen.
Het beleidsplan geeft weer hoe Galilei invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door het opleiden van jonge mensen die een structurele bijdrage leveren aan de economische en sociale ontwikkeling van de samenleving.

Wij zoeken jou!

Kom werken bij Galilei en wordt deel van het leukste onderwijsteam van Nederland.