OVER ONS

Ons Bestuur

Het bestuur stelt enerzijds een bestuurder met een ruim mandaat aan en stelt zich anderzijds een organisatie voor waarin zoveel mogelijk verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Het bestuur staat géén centralistische benadering voor. De individuele schoolleiders en de medewerkers dienen zich verantwoordelijk te blijven voelen voor de ontwikkeling en het wel en wee van de eigen school. Zij dienen, juist ook in de eigen beleving, de voordelen van de bestuurlijke fusie te plukken.

De individuele schoolleiders zijn dan ook integraal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de ontwikkeling van de eigen organisatie, gegeven de algemene kaders zoals vastgesteld door de bestuurder. Het bestuur en bestuurder enerzijds en bestuurder en individuele schoolleiders anderzijds werken met elkaar op basis van resultaatgerichte, concreet verwoorde, afspraken. Niet alleen de beoogde resultaten maar ook de indicatoren, waaraan wordt afgemeten of de resultaten daadwerkelijk zijn behaald, worden vooraf bepaald. Periodiek worden de vorderingen besproken en geëvalueerd.

Bestuurstructuur

Binnen Onderwijsgroep Galilei is per 1 augustus 2011 een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij een bestuurder, die als bevoegd gezag fungeert. De bestuurder heeft alle bestuurlijke bevoegdheden, voor zover de statuten deze niet bij andere bestuurlijke organen, zoals de raad van toezicht, belegd. De raad van toezicht fungeert als toezichthouder op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Onderwijsgroep Galilei. De raad van toezicht beschikt daartoe over een aantal goedkeuringsbevoegdheden ten aanzien van besluiten van de bestuurder. Zonder goedkeuring van de raad van toezicht kan de bestuurder ten aanzien van een aantal in de statuten genoemde belangrijke onderwerpen geen rechtsgeldige besluiten nemen. Bovendien heeft de raad van toezicht de bevoegdheid om de accountant aan te wijzen en om de bestuurder aan te stellen en te ontslaan.

Daarnaast is er een relatie met de gemeenteraden van Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis. De gemeenteraden hebben, zoals uitgelegd in het onderdeel “beknopte schets van het wettelijke kader”, een toezichthoudende rol vanuit de verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De gemeenteraden hebben in de eerste plaats de bevoegdheid om de leden van de raad van toezicht te benoemen. Via dit benoemingsrecht wordt geacht dat de gemeente een overwegende invloed heeft op de instelling. In de tweede plaats hebben de gemeenteraden het recht en de plicht om in te grijpen bij ernstige taakverwaarlozing. In ultieme zin kunnen de gezamenlijke gemeenteraden bij ernstige taakverwaarlozing zelfs de stichting ontbinden en zelf weer de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de scholen van Onderwijsgroep Galilei op zich nemen.

De medezeggenschap is binnen de organisatie op twee verschillende niveaus georganiseerd. Op het niveau van de scholen zijn er medezeggenschapsraden die over de onderwerpen gaan die de desbetreffende school aangaan. Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waar die onderwerpen aan de orde komen die alle scholen of de meerderheid van de scholen aangaan.