OVER ONS

ANBI

Naam instelling
Stichting Onderwijsgroep Galilei

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
Fiscaal nummer 8156.48.480

Contactgegevens van de instelling
Onderwijsgroep Galilei
Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle

Postbus 5
3230 AA Brielle

Tel: 0181-650955
Mail: contact@galilei.nl

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De stichting Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar onderwijs aan en ziet haar scholen als ontmoetingsplaatsen voor verschillende gezindten en culturen. Wederzijds respect en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen. De scholen bieden de leerlingen een afgewogen voorbereiding op de maatschappij; zij bieden een opleiding op maat en besteden ruime aandacht aan de vorming in bredere zin. De scholen vormen een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. Er bestaat persoonlijke aandacht voor de medewerkers, de leerlingen en hun ouders.

Hoofdlijnen Strategisch Beleidsplan 2021-2025
Begin schooljaar 2020-2021 is een start gemaakt met het Visiestuk 2021-2025 hetgeen heeft geleid tot het vierde strategisch beleidsplan van Onderwijsgroep Galilei. Tijdens het ontwikkeltraject zijn er verschillende gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht over de richting van de visie van Onderwijsgroep Galilei. Omdat al onze ambities met ‘ruimte’ te maken hebben is het Visiestuk de titel: ‘Geef ruimte de ruimte’ gekregen.

Het document bestaat uit onze missie en visie en onze vijf pijlers:

Ruimte voor diversiteit
Ruimte voor een gevarieerd onderwijsaanbod
Ruimte voor elkaar
Ruimte voor het eigen leerproces
Ruimte voor groei naar de toekomst

Functie bestuurder
Het bestuur stelt enerzijds een bestuurder met een ruim mandaat aan en stelt zich anderzijds een organisatie voor waarin zoveel mogelijk verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Het bestuur staat géén centralistische benadering voor. De individuele schoolleiders en de medewerkers dienen zich

verantwoordelijk te blijven voelen voor de ontwikkeling en het wel en wee van de eigen school. Zij dienen, juist ook in de eigen beleving, de voordelen van de bestuurlijke fusie te plukken. De individuele schoolleiders zijn dan ook integraal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de ontwikkeling van de eigen organisatie, gegeven de algemene kaders zoals vastgesteld door de bestuurder. Het bestuur en bestuurder enerzijds en bestuurder en individuele schoolleiders anderzijds werken met elkaar op basis van resultaatgerichte, concreet verwoorde, afspraken. Niet alleen de beoogde resultaten maar ook de indicatoren, waaraan wordt afgemeten of de resultaten daadwerkelijk zijn behaald, worden vooraf bepaald. Periodiek worden de vorderingen besproken en geëvalueerd.

Bestuurder & Raad van Toezicht
Bestuurder is de heer mr. drs. P.R. Slier

De Raad van Toezicht wordt met ingang van 1 augustus 2021 gevormd door de volgende 5 leden:
De heer F.W.M. Kevenaar (voorzitter)
Mevrouw M. Martijn
Lid Raad van Toezicht (benoeming volgt)
Lid Raad van Toezicht (benoeming volgt)
Lid Raad van Toezicht (benoeming volgt)

 

Beloningsbeleid
Beloning vindt plaats volgens cao VO en cao VO Bestuurders

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording
Jaarverslag incl. jaarrekening 2020

 

Inloggen Office 365