OVER ONS

ANBI

Naam instelling
Stichting Onderwijsgroep Galilei

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
Fiscaal nummer 8156.48.480

Contactgegevens van de instelling
Onderwijsgroep Galilei
Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle

Postbus 5
3230 AA Brielle

Tel: 0181-650955
Mail: contact@galilei.nl

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De stichting Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar onderwijs aan en ziet haar scholen als ontmoetingsplaatsen voor verschillende gezindten en culturen. Wederzijds respect en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen. De scholen bieden de leerlingen een afgewogen voorbereiding op de maatschappij; zij bieden een opleiding op maat en besteden ruime aandacht aan de vorming in bredere zin. De scholen vormen een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. Er bestaat persoonlijke aandacht voor de medewerkers, de leerlingen en hun ouders.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2021
Het derde strategisch beleidsplan van de Onderwijsgroep Galilei is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces waarin alle gremia invloed hebben gehad. De wens was om het derde strategisch beleidsplan vanuit een heldere visie richtinggevend te laten zijn voor de verdere ontwikkeling van Galilei. Voorbij een meer eenzijdige aandacht voor controle op systemen en processen waardoor het tweede plan gekenmerkt werd. Om dit te bereiken zijn de speerpunten en pijlers van Galilei krachtig geformuleerd. Het strategisch beleid is een verdieping en verbreding van deze speerpunten op basis van de missie en visie van Galilei. Het richt zich op de verbetering, verandering en of vernieuwing van die aspecten die van doorslaggevend belang zijn voor succes van de organisatie. Het motto van dit strategisch beleidsplan is “Focus op onderwijs”. Door concentratie, stroomlijning en kwaliteitsverhoging van de bedrijfsvoering worden tijd, ruimte en geld vrijgemaakt om het onderwijs toekomstbestendig en op een hoog niveau te brengen. Het beleidsplan geeft weer hoe Galilei invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door het opleiden van jonge mensen die een structurele bijdrage leveren aan de economische en sociale ontwikkeling van de samenleving.

Functie bestuurder
Het bestuur stelt enerzijds een bestuurder met een ruim mandaat aan en stelt zich anderzijds een organisatie voor waarin zoveel mogelijk verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Het bestuur staat géén centralistische benadering voor. De individuele schoolleiders en de medewerkers dienen zich

verantwoordelijk te blijven voelen voor de ontwikkeling en het wel en wee van de eigen school. Zij dienen, juist ook in de eigen beleving, de voordelen van de bestuurlijke fusie te plukken. De individuele schoolleiders zijn dan ook integraal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de ontwikkeling van de eigen organisatie, gegeven de algemene kaders zoals vastgesteld door de bestuurder. Het bestuur en bestuurder enerzijds en bestuurder en individuele schoolleiders anderzijds werken met elkaar op basis van resultaatgerichte, concreet verwoorde, afspraken. Niet alleen de beoogde resultaten maar ook de indicatoren, waaraan wordt afgemeten of de resultaten daadwerkelijk zijn behaald, worden vooraf bepaald. Periodiek worden de vorderingen besproken en geëvalueerd.

Bestuurder & Raad van Toezicht
Bestuurder is de heer mr. drs. P.R. Slier

De Raad van Toezicht wordt met ingang van 1 augustus 2021 gevormd door de volgende 5 leden:
De heer F.W.M. Kevenaar (voorzitter)
Mevrouw M. Martijn
Lid Raad van Toezicht (benoeming volgt)
Lid Raad van Toezicht (benoeming volgt)
Lid Raad van Toezicht (benoeming volgt)

 

Beloningsbeleid
Beloning vindt plaats volgens cao VO en cao VO Bestuurders

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording
Jaarverslag incl. jaarrekening 2020

 

Inloggen Office 365